Psychoterapia

W prowadzeniu psychoterapii wykorzystuję podejście psychodynamiczne, które opiera się na założeniu, że aby zrozumieć swój  świat przeżyć potrzebna jest refleksja nad nieświadomością, ponieważ życiem każdego człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Fundamentem procesu psychoterapeutycznego jest relacja terapeutyczna czyli więź jaka rozwija się pomiędzy pacjentem i terapeutą w trakcie trwania leczenia.  Spotkania  odbywają się w atmosferze otwartości, zaufania i akceptacji. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

W ostatnich latach opublikowano szereg wyników badań klinicznych potwierdzających, że psychoterapia psychodynamiczna  jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych. Dane te wskazują również, że omawiana metoda w optymalnych warunkach może zapewnić trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania pacjenta.